Terms & Conditions:
Discount Code Email Offer Winter 2020

Payers who receive an email from [email protected] which contains a discount code, are eligible for a $50 discount on a single tuition payment equal or above U.S. $5,000 made through Flywire to a U.S. school.

Discount code terms and conditions:

 1. Valid only for tuition payments made through Flywire to a U.S. client university of Flywire’s.
 2. Valid only for payments delivered to the U.S. university between 2020-12-22 and 2021-03-01, which are not subsequently reversed.
 3. Valid only for individual payers. Agents do not qualify.
 4. Valid only for payments made in a non-U.S. dollar currency and requiring a currency conversion to U.S. dollars.
 5. Valid for one-time use only.
 6. Valid for use only by the recipient of the email and the discount code can only be applied to tuition payments which use the same email address during the Flywire checkout process.
 7. Limit of one discount code per payer. No other rewards, discounts, or promotions (including Flywire’s Best Price Guarantee) can be combined with this campaign.
 8. To apply a discount code, it must be entered during the checkout process prior to completing the payment.
 9. Discount codes cannot be applied to payments already made.
 10. Flywire reserves the right to determine eligible and non-eligible payments in its sole discretion.

Điều khoản và điều kiện mã giảm giá: Winter 2020

Người thanh toán nhận được email từ [email protected] có bao gồm mã giảm giá, đủ điều kiện để được giảm giá $50 cho một lần thanh toán học phí với giá trị bằng hoặc trên 5,000 đô la Mỹ qua Flywire đến trường ở Mỹ.

Điều khoản và điều kiện mã giảm giá:

 1. Áp dụng cho các khoản thanh toán học phí được thực hiện qua Flywire cho một trường đại học khách hàng ở Mỹ của Flywire.
 2. Chỉ có hiệu lực cho các khoản thanh toán chuyển giao đến trường ở Mỹ từ ngày 2020-12-22 đến ngày 2021-03-01, mà sau đó không được đảo ngược
 3. Chỉ có hiệu lực cho người thanh toán cá nhân. Đại lý/Trung tâm tư vấn không đủ điều kiện.
 4. Chỉ áp dụng cho các khoản thanh toán được thực hiện bằng tiền tệ không phải là đô la Mỹ và cần quy đổi ngoại tệ ra đô la Mỹ.
 5. Chỉ có hiệu lực một lần
 6. Chỉ có giá trị sử dụng bởi người nhận email và mã giảm giá chỉ có thể được áp dụng cho các khoản thanh toán học phí sử dụng cùng một địa chỉ email trong quá trình thanh toán Flywire.
 7. Giới hạn một mã giảm giá cho mỗi người thanh toán. Không có phần thưởng, chiết khấu hoặc khuyến mãi nào khác (bao gồm Đảm bảo Giá Tốt nhất của Flywire) có thể được kết hợp với chương trình này.
 8. Để áp dụng mã giảm giá, bạn phải nhập mã này trong quá trình thanh toán trước khi hoàn tất thanh toán.
 9. Mã giảm giá không có hiệu lực cho các khoản thanh toán đã hoàn tất
 10. Flywire có toàn quyền quyết định các khoản thanh toán đủ điều kiện và không đủ điều kiện theo quyết định riêng của mình.